aktivepuhkus
     
 

Ehitus ja keskkond

Uuest ehitusseadustikust ja ehitisregistri andmete korrastamisest 

1. juulist 2015 uue ehitusseadustiku tutvustav artikkel Postimehes 6.05.2015.

Tänavu 1. juulist jõustub uus ehitusseadustik, mis toob kaasa mitmeid muudatusi ehitamises. Pikemalt kirjutas sellest 23.aprilli Maaleht.

Uusehitiste osas ei ole väga olulisi muudatusi tulemas, küll aga peab jätkuvalt jälgima, et ehitist ei rajataks ehituskeeluvööndisse nagu näiteks  ranna- või kaldakaitsevööndisse, puurkaevu sanitaarkaitsevööndisse.

Hoonete ehitamisel, mille ehitisealune pind( ehitisealune pind on katuse räästajoone projektsioon maapinnale) on kuni 20 m² pole vaja vallavalitsust üldse teavitada.

Hoonete puhul mille ehitiselune pind on  20 – 60 m² tuleb informeerida vallavalitsust planeeritavast ehitustegevusest. 20-60 m² suuruse ja kuni 5 m kõrguse majapidamise abihoone rajamiseks pole uue seaduse kohaselt ehitusluba vaja, küll aga on vajalik projekt.

Hoonete puhul ehitisealuse pinnaga üle 60 m² algab ehitustegevus vallavalitsuselt projekteerimistingimuste taotlemisest. 

Seoses uue ehitusseadustiku rakendamisega muutuvad ka mitmed teised seadused, sealhulgas Riigilõivuseadus mille kohaselt muutuvad riigilõivud ehitusalaste dokumentide vormistamise eest.  Projekteerimistingimuste väljastamise eest seni riigilõivu ette nähtu ei olnud, nüüd aga tuleb tasuda lõivu 25 eurot. Samuti muutvad ehitusloa väljastamisel makstavad riigilõivud vana seadusega võrreldes suurenemise, kuid mõnedel juhtudel ka vähenemise suunas.

Uue  ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb korrastada ka ehitisregistri andmed, mille käigus tuleb kanda registrisse kõik sinna seni kandmata hooned. Kui hoone on registrist puudumisest hoolimata rajatud igati õiguspäraselt ning omanikul on olemas vastavad dokumendid (maakasutusõigus, ehitusluba, riikliku vastuvõtukomisjoni akt või muud dokumendid), kannab vald ehitise nende alusel registrisse.

Peale 1. juulit on ebaseaduslike hoonete seadustamise eest tasutava riigilõivu suuruseks 500 eurot.   

Sellest lähtuvalt soovitame kontrollida oma hoonete olemasolu ehitisregistris, kas siis veebikeskkonnas aadressil www.ehr.ee  või pöördudes valla ehitusnõuniku  Rein Mardo poole telefonil 7 303 432 või e-kirjaga rein.mardo@meeksi.ee 

 

Ehitisregister

Ehitisregistri pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine. Ehitisregister on internetis kõigile vabalt kasutatav ning kohalikele omavalitsustele töökeskkonnaks ehitusega seotud dokumentide menetlemisel.

Olemasolevad ehitised, millele kavandatakse laiendamist või rekonstrueerimist on vajalik väljastada kirjalik nõusolek, ehitusluba või kasutusluba, peavad eelnevalt olema kantud ehitisregistrisse.

Oma ehitiste olemasolu ehitisregistris ja nende andmete õigsust saab igaüks kontrollida, minnes ehitisregistri veebilehele www.ehr.ee.

Ehitise ehitisregistrisse kandmiseks või selle andmete täpsustamiseks tuleb ehitise omanikul esitada vallavalitsuse maa-ja ehitusnõunikule  vormikohane "Ehitise teatis" koos lisaga ,"Ehitise olulised tehnilised andmed", ehitise ülesmõõdistamisjoonised või -projekt ja ehitise omandiõigust tõendab dokument.


Puurkaevu rajamine
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/vesi-2/puurkaevu-projekteerimine/

Meeksi valla ehitusmäärus
Meeksi valla kaevetööde eeskiri